Klauzula informacyjna dla osób, które zostały poinformowane                                         o przetwarzaniu ich danych osobowych przez firmę Alfa-Technika Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administrator Danych Osobowych, firma Alfa-Technika Sp. z o.o.,  informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Alfa-Technika Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Towarowej 36, NIP 554-25-54-335 wpisana do KRS pod numerem 0000181331,                          tel. +48 52 585 29 77, e-mail: optyka@alfa.pl

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

3. W zakresie, w jakim Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora- polegającego na utrzymaniu i budowaniu bazy klientów (cel marketingowy).

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: Poczta Polska, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy kupna/sprzedaży towarów lub usług, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu do czasu upływu przedawnienia wzajemnych roszczeń stron tej umowy lub do czasu upływu przedawnienia zobowiązania podatkowego, z którym jest związana wystawiona faktura, a dla celu marketingowego przez okres nie dłuższy niż 10 lat. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, do czasu cofnięcia tej zgody.

6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. Powyższe żądania, można skierować przy pomocy formularzy znajdujących się w siedzibie Administratora Danych Osobowych. Administrator Danych Osobowych udzieli odpowiedzi na żądanie niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia żądania.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niezawarciem lub niewykonaniem umowy. W przypadkach przetwarzania danych na podstawie dobrowolnej zgody ma Pani/Pan prawo cofnąć tę zgodę w każdym czasie.

10. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności prosimy o kontakt z Administratorem danych osobowych pod adresem: Bydgoszcz 85-746, ul. Towarowa 36 tel. +48 525822977 lub pod adresem e-mail: optyka@alfa.pl